Technische uitwerking - Technische uitwerking van het ontwerp

Technische uitwerking

Om het ontwerp van uw project te realiseren, moet het eerst technisch uitgewerkt worden. Deze vertaalslag, ook wel engineering genaamd, bepaalt de uitvoerbaarheid en borgt het eindresultaat. Onze organisatie pakt veel projecten integraal op, van planvorming tot in realisatie. Dit maakt ons bedreven in het technisch uitwerken van ontwerpen. We werken in dit proces nauw samen met de uitvoerders om de beste oplossingen toe te passen voor uw situatie. Ook het uitwerken van een extern landschapsontwerp doen we graag en in goed overleg.

 

Meten is weten

Bij de technische uitwerking wordt de technische vertaalslag van een ontwerp gemaakt. Dit betreft veel verschillende disciplines. Van hydrologie tot hemelwaterberekeningen om de waterafvoer in een woonwijk of plein te bepalen. Indien nodig maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk aan technische specialisten zoals constructeurs of BIM-tekenaars.

Per projectfase werken we plannen uit voor bijvoorbeeld grondbalansen (de hoeveelheden af en/of aan te voeren grond), plant- en recapitulatielijsten (opsomming van aantallen en soorten) en verzorgen we verlichtingsplannen. Onze calculators maken ramingen en directie- en bestekbegrotingen (een bestek is nauwkeurige beschrijving van een uit te voeren werk). De technisch tekenaars maken uitvoerings-, profiel- en detailtekeningen van: de verharding, beplanting, kabels en leidingen, riolering en bebording. We stellen werkomschrijvingen op die gelden voor de grond- weg- en waterbouw op basis van: de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV); RAW-bestekken (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) en volgens de richtlijnen van CROW (kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid). 

 

 

 

Brede horizon

Bij de technische uitwerking van een ontwerp houden we met veel aspecten rekening. Geen project is hetzelfde, er zijn altijd wisselingen op het gebied van regelgeving, prijzen, dragende constructies, omwonenden, biodiversiteit, enzovoort. Constante factor is dat wij uw doelen en wensen zo optimaal mogelijk omzetten in concrete plannen en aantallen, waarbij we rekening houden met veiligheid, duurzaamheid, de financiële haalbaarheid en het latere beheer en onderhoud.

 

 

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

 0515 41 73 25

 

 

Omhoog