Biodiversiteit is belangrijk voor de natuur

NL Terreinlabel

 

Hoe duurzaam is uw terrein?

Van uw woning, auto of koelkast weet u waarschijnlijk precies in welke mate deze een positief of minder belastend effect hebben op mens, milieu en portemonnee. Er gelden diverse labels om de duurzaamheid ervan aan te tonen. Wanneer het gaat om terreinen, wordt echter zelden de vraag gesteld wat duurzame keuzes zijn of hoe het beter kan. Vaak wordt gedacht dat groenaanleg simpelweg altijd goed is. Zonde, want juist in de aanleg van gebieden kunnen we verrassende stappen vooruit maken in duurzaamheid en het besparen van kosten.

 

Donker Groep loopt voorop in de rol die we als groenbedrijf spelen en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren. Dit terreinlabel maakt inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen.

 

Verduurzaming van een terrein

Onze leefomgeving staat onder druk. Opwarming van stedelijke gebieden, wateroverlast en de bedreiging van dieren en insecten zijn actueel. Op een andere manier kijken naar de aanleg van gebieden is noodzakelijk. We hebben een paar voorbeelden die duidelijk maken hoe we dat doen.

Biodiversiteit

Belangrijk voor de natuur is de biodiversiteit. Daarmee bedoelen we dat er verschillende soorten bloemen, groen, dieren en insecten nodig zijn voor een goede balans. Een bekend voorbeeld is de bij. De bij dreigt te verdwijnen terwijl hij belangrijk is voor de bestuiving van onze voedingsgewassen. We hebben dit kleine dier nodig om andere dingen in stand te houden en dat geldt voor meer bloemen en dieren. Om de bij te behouden zijn bijvoorbeeld weer bloemen nodig. Biodiversiteit stimuleren we onder andere door de juiste beoordeling van beplanting: wat is de ecologische waarde en hebben ze het hele jaar door voeding? Ook schuil- en nestgelegenheden voor bijvoorbeeld egels en vogels dragen bij. Net als het voorzien in voedsel en water voor dieren.

Wateroverlast voorkomen

Het weer verandert en dat zorgt ervoor dat het langere tijd achter elkaar stevig kan regenen of juist heel droog is. Water stroomt beter weg via een begroeid oppervlak dan langs grijze oppervlakken zoals tegels en dakplaten. In de aanleg van gebieden spelen we hierop in door meer groen aan te brengen, kunstmest te vervangen door organische meststoffen, te kiezen voor waterdoorlatende verharding en bladafval niet meer af te voeren.

Energie

Naast het verminderen van wateroverlast, wordt ook het energieverbruik van gebouwen lager dankzij groene daken. Een groen dak houdt bijvoorbeeld minder warmte vast waardoor het gebouw zomers minder gekoeld hoeft te worden en in de winter minder opgewarmd. Ook door de schaduw die ontstaat door bomen bij gebouwen en parkeerplaatsen is het gebruik van airco minder nodig.

Circulariteit

Donker Groep wil in 2035 volledig circulair werken, net als de natuur zelf. Dat houdt in dat alle materialen die we gebruiken gerecycled of recyclebaar zijn. Door dit te doen, brengen we geen onnodig vervuilende materialen de natuur in.

Omgeving

Bij de aanleg van gebieden rondom gebouwen kijken we niet alleen naar de wensen voor het terrein zelf, maar ook aandachtig naar de ecologie van de omgeving. Daardoor realiseren we een gebied dat optimaal samenwerkt met een grotere omgeving. Een subtropische tuin met palmbomen past bijvoorbeeld niet goed in een gebied op de Veluwe en draagt nauwelijks bij aan biodiversiteit en klimaat. Ook het welzijn van de mens speelt speelt een rol. Wie maken er gebruik van het gebied en wat hebben zij nodig? Met de juiste groenoplossingen dragen we bij aan het geluk en functioneren. De bovengenoemde voorbeelden maken deel uit van de indicatoren in de methode van NL Terreinlabel.

NL Greenlabel

Duurzame keuzes in de aanleg van terreinen zijn bij Donker Groep al langere tijd de norm. Die keuzes werden gebaseerd op de kennis en expertise van eigen medewerkers. Dankzij het Terreinlabel dat nu door NL Greenlabel is geïntroduceerd, kan een terrein beoordeeld worden aan de hand van 6 indicatoren die inzicht geven in de mate van duurzaamheid en mogelijkheden om dit te verbeteren. Het uitgegeven label wordt bovendien beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Dat zorgt ervoor dat de indicatie voor duurzaamheid betrouwbaarder is en goed (en eenduidig) meetbaar.

 

Het terreinlabel geeft scores van A (zeer duurzaam) tot F (veel vebetering mogelijk). Deze score-labels laten, zelfs zonder uitleg, direct zien in hoeverre een gebied duurzaam is aangelegd. De overzichtelijke manier waarop de scores worden gemeten, maakt tevens direct inzichtelijk wat er nodig is om de score te verbeteren. Dat maakt het NL Terreinlabel een mooi instrument om niet alleen een score te meten, maar ook de aanpak voor de toekomst te bepalen. Terwijl organisaties eerder al konden aantonen dat hun gebouw duurzaam is, kan dat dankzij het terreinlabel nu ook voor bedrijventerreinen, recreatie-gebieden, sportvelden, scholen, woonwijken, kantoor-gebieden en parken.

 

De indicatoren waarop gemeten wordt zijn: ontwerp & materialisatie, energie & klimaatbestendigheid, relatie tussen mens & omgeving, bodem & water, biodiversiteit en borging.

Quickscan

Een mooie kans om in kaart te brengen wat er mogelijk is voor het terrein van uw organisatie. Wij maken inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen.

 

Voordelen van een duurzaam terrein

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in de zorg voor onze planeet. Op zich is dat reden genoeg om gebieden te verduurzamen. Toch zijn er meer voordelen. Een voor de hand liggend voordeel is de besparing op energiekosten. Maar ook het verhoogde welzijn van mensen levert geld op. In zorginstellingen met juiste groenvoorzieningen, zijn de kosten voor zorg lager en op werkplekken is het ziekteverzuim lager. Hierdoor is de investering niet alleen duurzaam, maar hij verdient zichzelf ook terug.

Van Quickscan tot a-label

Het aanleggen of verduurzamen van een terrein volgens de methode van NL Greenlabel methode start met een Quickscan. Tijdens deze Quickscan beoordelen we de huidige situatie, inventariseren we de mogelijkheden en geven we inzicht over duurzame(re) opties. De Quickscan is de start van het proces volgens NL Terreinlabel. Dit begint altijd met een nulmeting en bijbehorende label-score. Vervolgens bespreken we welke score wenselijk en haalbaar is en bepalen we welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit doen we door per indicator een beoordeling te geven van alle subindicatoren. Een overzichtelijke matrix maakt direct inzichtelijk op welke indicatoren verbetering mogelijk is voor een hogere score.

Wadi dient als bufferings- en infiltratievoorziening
Bloembollen voor het bevorderen van de biodiversiteit

Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op veel van uw vragen

Wat is het NL Terreinlabel?
Het terreinlabel is ontwikkeld door NL Greenlabel en is een methode om de duurzaamheid van een terrein meetbaar te maken. Een terrein wordt op 6 indicatoren en meerdere subindicatoren beoordeeld en gecertificeerd. U leest hier meer over in het ​artikel ​dat we hierover hebben geschreven.

 

Welke scores (labels) zijn er te behalen?
Het NL Terreinlabel hanteert 6 labels, van A tot en met F. Het A-label is het hoogst haalbare volgens deze methode. Bij het afgeven van een label is ook inzichtelijk gemaakt wat er nodig is voor een hogere score.

 

Wanneer hanteert Donker Groep de methode van NL Terreinlabel?
De methode van NL Terreinlabel wordt door Donker Groep standaard toegepast bij de ontwikkeling van een terrein. De onafhankelijke certificering en het afgeven van een label gebeurt alleen wanneer de opdrachtgever hiervoor kiest.

 

Wat moet ik doen om het NL Terreinlabel te ontvangen?
Het proces voor een NL Terreinlabel verloopt volgens vier stappen: een intake/nulmeting, de ambitie, de maatregelen en de certificering.
Tijdens de nulmeting wordt de huidige situatie van het terrein beoordeeld. Van die score wordt een weergave gemaakt die toont op welke indicatoren verbetering mogelijk is. Daarna bespreken we met de opdrachtgever de wensen en ambities voor het terrein. Wie gaan er gebruik maken van het terrein, hoe moet dat gebeuren, aan welke doelstellingen moet het terrein een bijdrage leveren en welke rol speelt duurzaamheid op diverse vlakken? Is dat helder? Dan bekijken we welke maatregelen er toegepast worden. Wanneer alles klaar is, vindt er opnieuw een meting plaats en wordt er een certificering afgegeven.

Welke argumenten zijn er om deel te nemen aan het NL Terreinlabel?
Het is een actueel onderwerp: onze leefomgeving en de leefbaarheid staan onder druk mede door urban heating, wateroverlast en de afname van biodiversiteit. De traditionele aanleg van terreinen met veel grijs hebben daar een nadelige invloed op. Dat betekent dat we ook juist daar, op die terreinen, winst kunnen behalen door een duurzamere aanleg. Behalve het duurzame aspect zijn er nog tal van redenen. Een prettige, groene omgeving wordt ook door medewerkers steeds belangrijker gevonden waardoor een duurzaam terrein bijdraagt aan de aantrekkelijkheid als werkgever. Bovendien kan bespaart worden op kosten van bijvoorbeeld energie, ziekteverzuim, zorguren (bij verzorgingstehuizen). Daarnaast draagt een duurzame omgeving bij aan de waardevermeerdering van een gebied, zoals een woonwijk.

 

Wat is de tijdsinvestering om een NL Terreinlabel te krijgen?
Dat is erg afhankelijk van de ambities en maatregelen. Het uitgeven van een label kan vrij snel. Binnen een half jaar na de intake kan er al effect gecreëerd worden naar aanleiding van de genomen maatregelen. Het mooie is dat het proces van een NL Terreinlabel geen concreet einde hoeft te hebben. Door het inzichtelijke beoordelingsysteem kunnen maatregelen opgenomen worden in een meerjarenplan waarbij stapsgewijs steeds een hogere score wordt gerealiseerd.

 

Wat zijn de kosten voor certificering volgens het NL Terreinlabel?
De Quickscan is kosteloos. Dit is de intake van het gehele proces. De kosten daarna hangen af van de ambitie en maatregelingen die worden getroffen. Het is goed om te weten dat het terreinlabel een investering is die zich op veel vlakken terugverdiend. Er zijn studies die laten zien dat op andere kosten bespaart wordt dankzij de aanleg van een duurzaam terrein. We zien bijvoorbeeld een daling in energiekosten en ziekteverzuim wanneer bedrijven een duurzaam terrein hebben.

Hoe zorg ik voor een betere score van het NL Terreinlabel?
Het beoordelingsysteem dat wordt gehanteerd geeft niet alleen de huidige score weer, maar laat ook zien op welke indicatoren (eenvoudig) verbetering mogelijk is voor een hogere score. Hierdoor kan er stapsgewijs naar een hoger label worden toegewerkt. Dat maakt de methode ook interessant als u nog wilt groeien in duurzaamheid en nog geen A of B label hebt.

 

Waarop wordt een terrein beoordeeld volgens de methode van NL Terreinlabel?
De methode kijkt naar 6 indicatoren en 27 subindicatoren om een terrein te beoordelen. De 6 indicatoren zijn: ontwerp & materialisatie, energie & klimaatbestendigheid, relatie mens & omgeving, bodem & water, biodiversiteit en borging.
Er wordt niet alleen gekeken naar de beplanting. Ook de mate waarin materialen gerecycled of recyclebaar zijn, de biodiversiteit, het laten afvloeien van water en energieverbruik- en opwekking spelen een rol. Bovendien moeten de maatregelen in verhouding staan tot het resultaat en toekomstgericht zijn. Ons terrein bevat al veel groen en we hebben goed nagedacht over duurzaamheid.

 

Wat voegt het NL Terreinlabel dan nog toe?
Helaas zien we regelmatig dat er veel misvattingen zijn over wat nu echt duurzaam is. Veel groen en beplanting zijn niet automatisch duurzaam. Er zijn bijvoorbeeld ook gekweekte of bewerkte planten of bloemen die niet tot nauwelijks bijdragen aan de biodiversiteit of zelfs juist schade toebrengen. Het NL Terreinlabel is het eerste onafhankelijke beoordelingssysteem waarmee is aan te tonen hoe duurzaam een terrein echt is. Die bewijslast in de vorm van een label is prettig om aan te kunnen tonen dat u inderdaad goed bezig bent.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog