Expertise, kennis en lef


Hoe duurzaam is een terreininrichting en welke maatregelen moeten er dan worden genomen. Dat is een vraag waar zowel opdrachtgever als gebruiker graag een antwoord op krijgt. Waar Breeam het duurzame meetinstrument is voor de bouw is NL Greenlabel dit voor de groensector.  

De Donker Groep heeft daarom gekozen om meer met het NL Greenlabel terreinlabel te gaan werken. Binnen Donker Design, het ontwerp en ingenieursbureau van de Donker Groep,  heeft 5 opgeleide terreinlabel experts. Deze experts beoordelen een terrein op diverse duurzame doelstellingen zoals circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit.

Daarna wordt deze nulmeting besproken met de klant waarbij ook de verbetervoorstellen in kaart worden gebracht. De labeling van terreinen gaat van F tot en met A, waarbij een A-label de hoogste score heeft.

Voor onze opdrachtgevers geeft dit een duidelijk beeld van waar zij nu staan en waar ze naar toe kunnen groeien. In 2021 is de NL Greenlabel systematiek bij diverse klanten toegepast en hebben we daarmee veel waardering gekregen van onze opdrachtgevers. Diverse terreinen zijn vanuit deze systematiek volledig omgevormd.  

 

Voor 2022 is de doelstelling om alle ontwerpopdrachten van Donker Design te gaan beoordelen in de beginsituatie (nulmeting) en de eindscore zodat de verbeteringen inzichtelijk worden gemaakt voor klant maar ook als meetinstrument door Donker om de eigen ontwikkeling te volgen op gebied van duurzaam ontwerp.

 

Elwin de Vink, hoofd ontwerp & visie binnen Donker Groep
Elwin de Vink, hoofd ontwerp & visie binnen Donker Groep

 

Elwin de Vink; hoofd ontwerp & visie Donker Groep

Circulair beheer


Binnen de Donker Groep gaan we vanuit onze circulaire streven steeds kritisch kijken naar onze manier van werken. Zo zijn we ook een project gestart waarbij we kritisch hebben gekeken naar een andere manier van het beheer van een terrein. Aanleiding hiervoor was de omvorming van een terrein van Achmea waarbij we met name hadden ingezet om maatregelen die zouden moeten leiden tot een hogere biodiversteit. De vraag die Achmea stelde was tweeledig:


1. Op welke wijze is meetbaar dat de maatregelen ook effect hebben gehad?
2. Hoe krijgen we een pro-actieve houding vanuit de beheerder om continu te streven naar verbeteringen?


Deze vraagstelling heeft ertoe geleid dat we een nieuwe vorm van beheer zijn gaan ontwikkelen waarbij er met name gekeken wordt naar de prestatie op ecologische meerwaarde en ontwikkeling in plaats van netheid en frequentie. Achmea is hierbij onze partner en stelt een pilotlocatie ter beschikking om dit verder uit te werken en te testen.

 

Werklandschappen van de toekomst

De Donker Groep is actieve partner betrokken bij de Europese subsidieaanvraag; Werklandschappen van de Toekomst. Hiervoor is de Donker Groep onder leiding van IVN samen met o.a. brancheorganisatie VHG,  diverse ingenieursbureaus, onderwijsorganisaties, overheden en groenpartijen opgetrokken om een visie te ontwikkelen op duurzame, natuurinclusieve, klimaatadaptieve en circulaire bedrijventerreinen. Dit vanuit een groeiend besef dat deze bedrijventerreinen op dit moment een grote negatief effect hebben op zowel mens als omgeving en dat hier een zeer groot positief effect behaald zou kunnen worden bij een nieuwe integrale visie op dergelijke gebieden. We willen daarbij werklandschappen van de toekomst creëren als nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

  • Dit zijn plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn
  • Het zijn buffers tussen stad en buitengebied met functies voor de stad in het kader van recreatie, wateropvang, verkoeling en smog
  • Deze werklandschappen vervullen een (inter)nationale ambassadeursrol en zetten een nieuwe standaard voor de toekomst

Oftewel van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen!

 

Onderzoek naar effectief inzetten van Groen in de Zorg

In 2021 is Donker Groep gestart om samen te werken in een onderzoek naar de effecten van groen in de zorg. Doel van het onderzoek is met name om te kijken op welke wijze groen effectief kan worden ingezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij het Isala ziekenhuis in Zwolle in samenwerking met de Universiteit Wageningen.

Ontwikkeling In Bloom

Donker heeft een eigen circulaire concept ontwikkeld voor interieurbeplanting; Inbloom. Hierbij wordt de klant een circulair en duurzaam alternatief geboden op gebied van vergroening van kantoorinrichting. Dit concept is voortdurend in ontwikkeling. In 2021 hebben we de volgende ontwikkeling doorgemaakt.

Circulaire watermeter
We zijn samen met het bedrijf Ruplex gestart met de ontwikkeling van een 100% circulaire biobased watermeter. Verwachting is dat deze in 2022 in gebruik kunnen worden genomen.  Bedoeling is om deze watermeter in Nederland te introduceren als vervanging van de huidige plastic watermeters.


Mycellium plantenbakken
In 2020 is er een samenwerkingsverband gekomen tussen het bedrijf Mc Ellen en Donker. Daarbij ontwerpt Donker plantenbakken in samenwerking met mc Ellen van mycellium. Deze bakken worden exclusief door Donker Interieur op de BtoB markt gebracht. In 2021 is een belangrijke tender door Donker Interieur gewonnen mede door inzet van deze nieuwe bakken.

 

Ontwikkeling in Bloom
Ontwikkeling in Bloom
Introductie BIOO


In 2021 heeft  Donker een samenwerking gesloten met het Spaanse bedrijf BIOOtech. Dit bedrijf levert een aantal producten waarbij er stroom kan worden opgewekt door middel van planten. Deze stroom kan gebruikt worden voor het opladen van een smartphone of het werkt als een electronische schakelaar. In april 2022 zal BIOO door Donker Groep gelanceerd worden in Nederland tijdens de Floriade.

 

Ontwikkeling BIOO
Ontwikkeling BIOO
Omhoog