Financiële resultaten 2022

Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen ervoor dat Donker verder kan investeren in de strategische pijlers, zodat we onze ‘groene’ ambities kunnen waarmaken.

Deze is in 2022 een stuk hoger dan in 2021. Naast omzetgroei is ook het resultaat verbeterd. De oorzaken van deze verbetering zijn een betere verkoopmarge, betere beheersing van de werken en een eenmalige boekwinst op de verkoop van een pand in Tiel. De solvabiliteit is hierdoor in 2022 ook hoger dan in 2021. Deze blijft ruim binnen de doelstelling die met externe stakeholders is afgesproken en is opgenomen in onze convenanten. Met een goed gevulde omzetportefeuille zijn we optimistisch voor 2023 en verwachten we de resultaatverbetering voort te zetten.

De omzet groeide in 2022 naar € 112 miljoen. Alle omzetgroepen namen toe. In regie is deze omzetgroei voornamelijk te danken aan de Floriade-activiteiten. In aangenomen werken zien we een toename in activiteiten bij meerdere klanten. Daarnaast worden we steeds vaker door de markt gevraagd voor complexere vraagstukken. Hierdoor groeit de omzet in de uitvoering en realiseert Donker Design meer omzet en grotere opdrachten. 


Niels Spuij, financieel directeur Donker Groep
Niels Spuij, financieel directeur Donker Groep
Resultaten ten opzicht van budget 2022

De prestaties van Donker Holding BV over 2022 zijn hieronder vergeleken met het budget en de resultaten in 2021. De omzet is in 2022 met 9% gegroeid ten opzichte van 2021. De inkoopwaarde bestaat uit werk derden en ingekochte materialen. De personeelskosten zijn ruim 9% hoger dan in 2021. Onder personeelskosten valt zowel ons eigen personeel als het ingeleende personeel; beide groeiden in 2022. De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, autokosten, verkoopkosten en algemene lasten. De overige bedrijfskosten stegen ten opzichte van 2021 door inflatie en inhaaluitgaven na de Coronaperiode. De afschrijvingen zijn in 2022 gedaald vanwege de boekwinst op de verkoop van ons pand in Tiel.


AW: Omzet aangenomen werk
ABO: Omzet abonnementen
GOH: Omzet grootonderhoud 
Regie: Omzet regie klussen

Risicomanagement

Op basis van het vastgestelde koersplan onderkent Donker Groep de volgende risicodomeinen:

 

  • Financieel:Financieel onvoldoende middelen als gevolg van gebeurtenissen die de voortgang en continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.
  • ICT: Niet beschikbaar en toegankelijk zijn van geautomatiseerde systeem en data zodanig dat bedrijfsvoering niet continu plaats kan vinden.
  • Product/Dienst: Niet leveren van de afgesproken kwaliteit van producten en diensten waardoor verlies van klanten, loyaliteit.
  • Veiligheid: Gevaar van medewerkers en omstanders door geheel aan incidenten, gedrag, cultuur en houding.
  • Organisatie: Niet adequate en geïmplementeerde (juridische) organisatie structuren die aansluit bij de normen en waarden van Donker Groep en aansluit op het koersplan.
  • Personeel: Niet beschikbaar hebben van voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel waardoor groei en beheersing van de organisatie en de kwaliteit van de producten en diensten in gevaar komen.
  • Markt: Niet op de hoogte zijn of inzicht hebben van de ontwikkelingen in de huidige en toekomstige markt, waardoor we nieuwe klanten niet bereiken en innovatie van producten en diensten achterlopen.
  • Niet beheersen van juiste en uniforme procesgang in projecten waardoor kwaliteit en rendement niet optimaal zijn.
Circulariteit

Onder elk risicodomein zijn risicogroepen gedefinieerd en voor elke risicogroep is de hoogte van het risico bepaald op basis van een kans-effectanalyse. Voor de risicogroepen met het hoogste risicokenmerk zijn in overleg met de proceseigenaren actieplannen en beheermaatregelen bepaald. Alle processen voor het risicomanagement zijn centraal vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dit is voor onze medewerkers toegankelijk via de intranetomgeving.

 

Om risicomanagement binnen onze organisatie te verankeren, is dit belegd bij de manager kwaliteit & risicomanagement (KRM). Hij is direct gepositioneerd onder de directeur financiën en organisatie. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s worden met procesindicatoren gevolgd door de proceseigenaren (de uitvoerenden). De afdeling KAM (kwaliteitsmanagement) ondersteunt de proceseigenaren met deze verantwoordelijkheid, onder meer met tools voor risicobeheersing. Daarnaast houdt de KAM-afdeling onafhankelijke audits om te toetsen of de afspraken over de belangrijkste geïdentificeerde risico’s worden nagekomen. Samen vormen dit onze three lines of defence.

 

In de nieuwe rayonstructuur zijn de verantwoordelijkheden voor de commerciële fase en uitvoeringsfase gewijzigd. In het ‘bid no bid’-overleg krijgen project kenmerken mee en deze bepalen wie er verantwoordelijk voor zijn (rood=directie, oranje=rayon, groen=vestiging). In 2022 is het ons gelukt om de faalkosten voor aangenomen werken significant te verlagen. We hebben het integraal projectmanagement werkend gekregen door trainingen te organiseren en projectmanagers aan te stellen. Daarnaast is de onderhanden werkbeheersing verbeterd doordat projectcontrollers wekelijks de onderhanden werkstanden bespreken met de projectleiding.

Omhoog