Financiële resultaten 2021


Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen er voor dat Donker verder kan investeren in de strategische pijlers, zodat onze ‘groene’ ambities kunnen worden waargemaakt.

De Ebitda is in 2021 iets lager dan in 2020. De omzet is in 2021 significant gegroeid. Vanwege de snelle groei en de krappe arbeidsmarkt hebben we deze ‘extra’ omzet vooral ingevuld door het werk uit te besteden. Het gevolg hiervan is dat dit deels ten koste is gegaan van de marge op onze werken. De solvabiliteit is iets lager dan in 2020 door uitgekeerd dividend in 2021, maar wel nog steeds conform hetgeen is gecommuniceerd met onze stakeholders. De orderportefeuille is voor het komende jaar goed gevuld. We zijn in de loop van 2021 wel een betere afweging gaan maken waar we op gaan aanbieden. In het laatste kwartaal van 2021 was dit al zichtbaar in de ontwikkeling van de marges van de aangenomen werken.

De omzet is in 2021 gegroeid naar € 102,6 miljoen. De omzetgroei komt voort uit het inhaaleffect van activiteiten na de Covid periode van 2020.  De toename van AW is dan ook niet toe te wijzen aan een groot project, maar komt door een toename van verschillende opdrachten bij meerdere klanten. De groei van regie komt vooral door bestrijding van gladheid in het begin van 2021. Dit in tegenstelling tot 2020 waar we bijna geen gladheidsbestrijding hebben uitgevoerd in verband met de warme winter in dat jaar. 

 

Niels Spuij, financieel directeur Donker Groep

 

Niels Spuij, financieel directeur Donker Groep; "De orderportefeuille is voor het komende jaar weer goed gevuld". 

Resultaten t.o.v. budget 2021

 

Onderstaand de prestaties van Donker Holding BV  over 2021 in vergelijking met het budget en de resultaten van 2020.

De omzet is in 2021 met 15% gegroeid ten opzichte van 2020. De inkoopwaarde bestaat uit werk derden en ingekochte materialen. Beide kostencategorieën zijn circa 30% hoger dan 2020 en maken hierdoor in 2021 een groter deel uit van onze gerealiseerd omzet. De personeelskosten zijn ruim 6% hoger dan in 2020. Onder personeelskosten wordt zowel ons eigen personeel als het ingeleend personeel verantwoord.  De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, autokosten, verkoopkosten  en algemene lasten. Voor autokosten (verlengen leasetermijn en prijsvoordeel brandstof) en verkoopkosten (uitstel evenementen en andere out- of pocketkosten) geldt dat er in 2020 sprake was van een aantal eenmalige voordelen die niet voor 2021 golden. Daarnaast hebben we in 2021 ook kosten gemaakt die we in 2020 hadden uitgesteld vanwege de Covid uitbraak.

De afschrijvingen zijn in 2021 gedaald vanwege lagere investeringen. Enerzijds komt dit doordat we steeds beter in staat zijn om ons machinepark efficiënt in te zetten. Anderzijds worden de levertijden van machines ook steeds langer, waardoor investeringen later worden uitgevoerd.

Risico management

 

Op basis van het vastgestelde koersplan onderkent Donker Groep de volgende risicodomeinen:

 

 

  • Financieel: Financieel onvoldoende middelen als gevolg van gebeurtenissen die de voortgang en continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.
  • ICT: Niet beschikbaar en toegankelijk zijn van geautomatiseerde systeem en data zodanig dat bedrijfsvoering niet continu plaats kan vinden.
  • Product/Dienst: Niet leveren van de afgesproken kwaliteit van producten en diensten waardoor verlies van klanten, loyaliteit.
  • Veiligheid: Gevaar van medewerkers en omstanders door geheel aan incidenten, gedrag, cultuur en houding.
  • Organisatie: Niet adequate en geïmplementeerde (juridische) organisatie structuren die aansluit bij de normen en waarden van Donker Groep en aansluit op het koersplan.
  • Personeel: Niet beschikbaar hebben van voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel waardoor groei en beheersing van de organisatie en de kwaliteit van de producten en diensten in gevaar komen.
  • Markt: Niet op de hoogte zijn of inzicht hebben van de ontwikkelingen in de huidige en toekomstige markt, waardoor we nieuwe klanten niet bereiken en innovatie van producten en diensten achterlopen.
  • Niet beheersen van juiste en uniforme procesgang in projecten waardoor kwaliteit en rendement niet optimaal zijn.

Onder elk risicodomein zijn risicogroepen gedefinieerd en voor elke risicogroep is de hoogte van het risico bepaald op basis van een kans/effect analysezaamheid is geen product maar een houding. Voor de risicogroepen met het hoogste risicokenmerk zijn in overleg met de proceseigenaren actieplannen en beheermaatregelen bepaald. Tevens zijn alle processen centraal vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS); voor onze medewerkers toegankelijk via de intranetomgeving.

 

Om bovenstaande binnen onze organisatie beter te verankeren, is risicomanagement belegd bij een functionaris (manager KRM) die direct gepositioneerd is onder de directeur financiën en organisatie. De belangrijkste door ons geïdentificeerde risico’s worden door middel van procesindicatoren gevolgd door de proceseigenaren. De afdeling KAM (kwaliteitsmanagement) biedt ondersteuning aan de organisatie door tools aan te reiken voor het beheersen van risico’s. Tevens houdt de afdeling KAM audits op de belangrijkste geïdentificeerde risico’s (three lines of defence).

 

In de nieuwe rayonstructuur zijn de verantwoordelijkheden voor de commerciële fase en uitvoeringsfase gewijzigd. In het ‘bid no bid’ overleg wordt een kenmerk aan een project meegegeven (rood=directie, oranje=rayon, groen=vestiging) en vanuit het gedefinieerde kenmerk wordt de verantwoordelijkheid voor het project verder opgepakt. In 2021 hebben we op basis van de faalkostenanalyse geconstateerd dat vooral de werken met een oranje kenmerk extra aandacht behoeven. Hier is een optimaliseringsprogramma voor opgesteld en deze wordt in 2022 geïmplementeerd. Daarnaast wordt in 2022 een groot deel van onze organisatie getraind in de financiële en juridische risico’s bij onze verschillende contractvormen.   

 

Omhoog