Groen maakt gelukkig
Kwaliteit managementsysteem

Kwaliteit en veiligheid

Ons kwaliteit managementsysteem (KMS) is een cyclisch proces is met als doel continue verbetering. De directie stelt een strategische planning op met daarin: de koers, pijlers, (hoofd)doelen, jaarplannen, uitgangspunten en strategische kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Naast de strategische planning zijn er jaarplannen voor commercie en realisatie met een jaarbudget. Deze jaarplannen zijn samen met de analyses van de meldingen, auditresultaten en (de voortgang van) de verbetermaatregelen de input voor de beoordeling van het KMS. Deze beoordeling is vervolgens weer de basis voor de volgende kwaliteitscyclus.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet. Een stevige uitspraak om de bewustwording en verantwoordelijkheid rondom veilig werken voor iedereen goed te benadrukken.

Onze ambitie

Ik werk veilig

Mijn gedrag

Zien, doen en leren

Onze afspraken

 • Je bent bevoegd voor het werk dat je gaat uitvoeren
 • Je voert altijd een LMRA(Laatste Minuut Risico Analyse) uit
 • Je werkplek is veilig
 • Je bent alert
 • Je gereedschap en machines zijn veilig en goedgekeurd
 • Je gebruikte juiste PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Je accepteert opmerkingen over veiligheid
 • Je spreekt mensen aan op onveilig gedrag
 • Je bent niet onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die je reactievermogen aantasten

Onze waarden

 • We zijn verantwoordelijk voor veiligheid
 • We maken duidelijke afspraken en houden ons daaraan
 • We spreken elkaar aan op onveilige situaties

Risico-management

Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Binnen het risicomanagement van Donker zijn de activiteiten en maatregelen gericht op het sturen en beheersen van risico’s. We maken hierbij gebruik van de systematiek van de three lines of defence.

 

Vanuit de vastgestelde criteria identificeren, analyseren en evalueren we risico’s. De criteria zijn een afspiegeling van en komen voort uit: de wet- en regelgeving, normen, klanteisen of zelf opgelegde eisen. Actualisatie geschiedt op basis van onder andere incidenten, klachten, verbetervoorstellen, evaluaties, audits, inspecties en controles. Om risicomanagement effectief te laten zijn, zorgen wij voor toepassing binnen de gehele organisatie en verbinden wij risicomanagement met onze doelen en KPI’s en is het een essentieel onderdeel van ons kwaliteit managementsysteem.

 

Binnen ons KMS hebben kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu een belangrijke plek. We werken vanuit een vastgesteld beleid en procedures om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en te bevorderen. Alle verklaringen, richtlijnen en formulieren zijn goed toegankelijk binnen ons KMS en tijdens overleg en toolboxmeetings worden de ervaringen gedeeld. Incidenten delen we onmiddellijk om ervan te leren.

Certificaten

Tot zover onze eigen ambities voor duurzaamheid. Onze opdrachtgevers drukken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid soms uit in de wens/eis om over bepaalde certificaten te beschikken. Deze passen prima binnen onze eigen ambities en daar voldoen we dan ook graag aan. 

 

Donker Groep is gecertificeerd voor:

ISO 9001:2015

VCA** 2017/6.0

Groenkeur BRL Groenvoorziening 2016

Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening 2016

Groenkeur BRL Boomverzorging 2016

CO2 Prestatieladder niveau 5

PSO trede 3

Erkend Iepenaannemer

Erkend Bosaannemingsbedrijf

BRL Keurcompost

BRL 9335-4 samengestelde grondproducten

BRL erkend verwerker invasieve exoten

SCL Veiligheidsladder niveau 3 (statement)

 

Donker Groep is gecertificeerd voor het leveren van FSC®-hout, certificaatnummer CU-COC-842982 (Licentienummer FSC-C128057).

 

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Download hier het PSO(Prestatieladder Socialer Ondernemen)-keurmerk.

 

CO2-prestatieladder

Medio 2014 is Donker gestart met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Onze opdrachtgevers kunnen zo samenwerken met een groenorganisatie die onafhankelijk MVO-gecertificeerd is.
Meer informatie over deze norm is te vinden op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Donker_Groep_BV

 

Donker is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

 

Bekijk hier ons Energiemanagement Plan van Aanpak 2024-2025
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2021
Download hier de CO2-emissie van 2021
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2022
Download hier de CO2-emissie van 2022
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2023
Download hier de CO2-emissie van 2023
Lees hier over onze nieuwe Energiemanagementvisie 2028


Donker is partner van NL Greenlabel

NL Greenlabel werkt aan het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. Producten en materialen, planten en projectplannen worden beoordeeld op duurzaamheid. We verbinden omwonenden, overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers. Kernwaarden zijn: integer, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden en betrokken. Donker participeert door maximaal 3.000 ton CO2 uit te stoten per eind 2028.

 

Donker neemt deel aan de Stichting Nederland CO2 Neutraal

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Doelstelling van Donker in deze stichting is maximaal 3.000 ton CO2 uit te stoten (scope 1 en 2) per eind 2028. Dit betekent dat Donker een reductiedoelstelling heeft van 1.908 ton CO2 (scope 1 en 2) te bereiken per 31-12-2028 ten opzichte van basisjaar 2022.

 

Donker is actief lid van initiatief Circulair Friesland.

Omhoog