Subsidie groene daken in gemeente Súdwest-​Fryslân

Subsidie groene daken Súdwest-​Fryslân


Gemeente Súdwest-​Fryslân roept een subsidieregeling in het leven voor huizenbezitters die hun dak willen voorzien van planten of struiken. Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Door het verstrekken van subsidie wil de gemeente inwoners de mogelijkheid geven om zelf maatregelen te nemen om het effect van het veranderende klimaat in de eigen omgeving te beperken.

Donker Groep Groep draagt graag zijn steentje bij in de verduurzaming van onze leefomgeving. Wie zijn dak wil vergroenen, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% tot maximaal €5.000,- Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

 

Kom ik in aanmerking voor een subsidie?

Als eigenaar van een pand of perceel in de gemeente komt u in aanmerking voor de subsidie. Het aanvragen van subsidie kan door u te registreren bij het subsidieloket van de gemeente onder het kopje ‘hoe vraag ik subsidie aan?

 

De gemeente Súdwest-Fryslân omvat 6 van de 11 Friese 'elf steden':

Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren en Workum.

 

Onderstaande dorpen vallen onder de gemeente Súdwest-Fryslân:

Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hinnaard, Idsegahuizum, Iens, It Heidenskip, Itens, Jutrijp-Hommerts, Kimswerd, Koudum, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Tersoal, Tirns, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Woudsend, Ysbrechtum en Zurich. In totaal zijn dit 73 dorpen.

 

Slimme investering

Groene daken vangen fijnstof af en absorberen schadelijke gassen. Deze luchtzuiverende eigenschappen zijn zowel binnen als buiten merkbaar. Naast het positieve effect op de leefomgeving, is groen ook aantoonbaar positief voor het welzijn van mensen. Een groendak is bovendien een goede investering dankzij de isolerende werking; ’s winters kan de verwarming wat lager en ’s zomers is de airco minder nodig. Dakgroen zorgt ook voor de levensduurverlenging van de gehele dakopbouw en houdt daarmee de exploitatiekosten laag. Nog een voordeel: met een slim beregeningsplan voor regenwatergebruik, houdt u ook uw buitengroen in conditie.

Verduurzamen is kostenbesparend


Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Deze planten en struiken vangen water op. Zo wordt de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter.

 

Groene daken gaan bovendien tweemaal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor dat er minder ‘hittestress’ is in verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot biedt een groen dak voedsel voor insecten en verbetert het hiermee de biodiversiteit.

 

Wie zijn dak wil vergroenen, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% tot maximaal €5.000,- Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

 

Groen dak als remedie tegen hittestress

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN UW VRAGEN

Kan ik deze subsidie aanvragen met terugwerkende kracht?
Dat is niet mogelijk. Dit staat in artikel 9 lid 2b van de Algemene subsidieverordening.

 

We hebben een huurwoning. Is het dan ook mogelijk om gebruik te maken van deze regeling?
Ja, dit kan wanneer u schriftelijke toestemming hebt van de verhuurder.

 

Is mijn dak geschikt voor het aanleggen van een groen dak?
U heeft de keuze uit veel verschillende daksystemen: retentiedaken (ook wel polderdaken genaamd) voor wateropvang, lichtgewicht daken (sedum- en kruidenvegetatiedaken), leefdaken, verblijfsdaken, dakparken, natuurdaken, hellende daken en zonne-bio-daken (zonnepanelen in combinatie met sedum). Samen met u bepalen we een geschikt daksysteem. Uw persoonlijke voorkeur, budget, gewenste garanties en/of onderhoud zijn daarbij onze uitgangspunten.

Wat zijn de richtlijnen voor het aanleggen van groene daken?
Donker Groep ontwerpt en legt daktuinen aan volgens de FLL-richtlijnen voor daken. Indien gewenst kunnen we ook een daktuin aanleggen onder de Verzekerde Dakgarantie; hiermee is aanspraak op een eventuele schade voor tien jaar vastgelegd en onder alle omstandigheden gegarandeerd.

 

Is een groen dak een slimme investering?
Daktuinen en groendaken vangen fijnstof af en absorberen schadelijke gassen. Deze luchtzuiverende eigenschappen zijn zowel binnen als buiten merkbaar. Naast het positieve effect op de leefomgeving, is groen ook aantoonbaar positief voor het welzijn van mensen. Een groendak is bovendien een goede investering dankzij de isolerende werking; ’s winters kan de verwarming wat lager en ’s zomers is de airco minder nodig. Dakgroen zorgt ook voor de levensduurverlenging van de gehele dakopbouw en houdt daarmee de exploitatiekosten laag. Nog een voordeel: met een slim beregeningsplan voor regenwatergebruik, houdt u ook uw buitengroen in conditie.

Wat zijn de voordelen van groene daken?
Groendaken fleuren bebouwing op en zorgen tegelijk voor energiebesparing, luchtzuivering en waterberging. Bovendien hebben ze een lange levensduur. Met een groendak levert u een waardevolle bijdrage aan de leefomgeving. Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden voor een duurzaam dak? Van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud helpen wij u graag bij het realiseren van uw ideale groendak.

 

Binnen hoeveel tijd moet het groene dak gerealiseerd zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie?
Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

Omhoog