1. Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent bij Donker Groep betrokkenheid, het ‘zorgen voor’ en is zowel letterlijk als figuurlijk aanwezig. Het is de essentie van al onze activiteiten vanuit vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. We willen medewerkers blijven binden en boeien. Dit doen we door aandacht te hebben, uit te dagen, te betrekken en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Onze Donker Academy speelt hierin een belangrijke rol door veel en nieuwe (digitale) leermogelijkheden aan te bieden.

Eigenaarschap vanuit certificaathouderschap

Eigenaarschap is vanzelfsprekend bij Donker; verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestatie en zorgen voor elkaar waardoor medewerkers en organisatie kunnen groeien en bloeien.

Sinds 2019 is ook letterlijk eigenaarschap mogelijk in de vorm van het kopen van certificaten. Mede-eigenaar zijn van Donker Groep, meedelen in waardestijging en dividend en meedoen bij belangrijke besluitvorming.

Er is 75% van de Donker Groep aandelen ondergebracht in een Stichting voor Medewerkersparticipatie, de eigenaars- en eigendomsvisie is gebaseerd op het zelfstandig blijven van Donker Groep. We zien mooie ontwikkelingen bij de Medewerkersparticipatie in de afgelopen jaren. Overzicht resultaten vanuit de handelsdag op 1 juli 2023: 

 

  • 27%, zijnde 222 medewerkers, inclusief directie, bezit certificaten.
  • 84%, zijnde 630.857 certificaten van totaal 750.000 stuks is verkocht.
  • 36% stijging van de koerswaarde over 2022.

Op 1 juli 2023 is directeur/grootaandeelhouder Anja Kanters teruggetreden. Zij blijft de komende jaren prioriteitsaandeelhouder en is voorzitter van de STAK Medewerkersparticipatie. Hiermee komt, naast de 16% voorraad certificaten (119.143 stuks) in de Stichting, ook de 25% van Donker Groep aandelen als extra certificaten (250.000 stuks) beschikbaar. De overdracht hiervan kan in de komende jaren plaatsvinden. Door vertrek en pensionering of door behoefte dan wel financiering is er vanuit medewerkers mogelijk onvoldoende afname voor alle certificaten.

Op basis van een nadere uitwerking van de eigenaarsvisie (kader voor directie om te ondernemen) en eigendomsvisie (wie zijn, worden in de toekomst eigenaar) worden in 2024 verschillende scenario’s en mogelijkheden onderzocht. Uitgangspunt hierin is en blijft het zelfstandig bestaansrecht van Donker Groep: Donker is van zichzelf en van haar medewerkers.

Medewerkers

Onze mensen met groene vingers en grijze cellen vormen het kloppende groene hart van Donker Groep. De arbeidsmarkt is in 2023 onverminderd krap gebleken waardoor er wederom bijzondere inspanningen verricht dienden te worden om het personeelsbestand op sterkte te kunnen houden. Bij het aantrekken van personeel wordt binnen de eigen branche gekeken maar ook in toenemende mate buiten de groenbranche.

Het SWITCH-traject waarbij medewerkers afkomstig vanuit andere branches met behulp van in- en externe scholing worden opgeleid voor het groene vak is succesvol gebleken en heeft in 2023 een vervolg gekregen. Dit levert gemotiveerde groene starters op met veelal aanvullende verworven competenties uit eerdere werkervaringen. Tevens blijft goede aansluiting en kennisuitwisseling met het groene onderwijs op alle niveaus van groot belang.

 

Onderdeel                                         2023                2022                2021   

Personeel dienstverband Donker      781                  734                  705

Inleenuren extern personeel              353.703           388.040           386.058          

Verzuimpercentage                            5.70%             5,31%              4,47%

 

Het personeelsbestand met een dienstverband bij Donker is in 2023 met ruim 6% gegroeid. Naast de inspanningen bij de verwerving van nieuw personeel zijn ook medewerkers vanuit de flexibele schil doorgestroomd naar een rechtstreeks dienstverband. Om de continuïteit goed te kunnen waarborgen beschikt ruim 80% van het personeelsbestand over een dienstverband voor onbepaalde tijd. De overige 20% heeft een dienstverband voor bepaalde tijd. De flexibele schil is ten opzichte van het voorliggende jaar met 9% gedaald, mede ingegeven door de eerdergenoemde doorstroming in een rechtstreeks dienstverband.

Binnen de organisatie is beheersing en reducering van ziekteverzuim een belangrijk aandachtsgebied. Het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is van cruciaal belang voor onze bedrijfsvoering.  De continue aandacht voor ziekteverzuim heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke reductie van de meldingsfrequentie van bijna 20%. Er is veel aandacht besteed aan het ondersteunen en begeleiden van medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Medewerkerstevredenheidonderzoek

In 2023 zijn enkele onderzoeken herhaald om zo de trends te kunnen bewaken. Een ervan ging over het, door onze medewerkers ervaren leiderschap van hun leidinggevenden. Dit is interessant omdat in 2023 ruim 110 leidinggevenden in training zijn geweest. Deels zien we verbeterde resultaten, deels zijn ze onveranderd. We zoeken naar meer diepgang voor de groep ondersteunende diensten door aanvullende vragen te stellen om de resultaten beter te begrijpen.

Conform ons voornemen is er in 2023 onder de functiegroepen uitvoerders, projectleiders en calculatoren/werkvoorbereiders een MTO uitgevoerd over de werkbalans. Daarnaast zijn er ook diepte-interviews gehouden met vrijwel alle medewerkers uit die groepen en hun leidinggeven en een deel van de medewerkers die ze aansturen. Naar aanleiding van het onderzoek dat aan het begin van het jaar is uitgevoerd, zijn een set maatregelen genomen om de werkbalans te verbeteren. In het najaar zijn acties genomen om het effect van de maatregelen te evalueren en zijn er aanvullende afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat er sprake is van een gezonde werkbalans.

Divers en inclusief

Donker is een divers en inclusief bedrijf. We maken stappen om dit nog nadrukkelijker te borgen, meetbare doelen te stellen en te behalen. In onze koers gaat sociale duurzaamheid naast natuur- en klimaatdoelen een vaste plek krijgen. We spreken over onze wens om ‘sociaal inclusief’ te zijn. Daarbij zijn we als werkgever goed voor al onze mensen en zien we kansen in alle talenten, ongeacht sekse, afkomst of beperking.

We geloven er sterk in dat we, door meer een afspiegeling van de samenleving te zijn, beter voorbereid zijn op de toekomst. Breder en beter de dialoog met onze klanten en omgeving kunnen voeren, innovatiever zijn en meer talenten aan ons binden in tijden van arbeidskrapte. Om meer divers en inclusief te zijn zien we drie doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn en waar we reële doelen voor willen stellen:

  • Het aandeel vrouwen (of andere genderidentificaties dan man) is bij Donker Groep ondervertegenwoordigd. We zien wel een verbetering in de laatste jaren als het gaat om vrouwelijke hoveniers, maar die trend willen we versnellen.
  • Het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond is nog beperkt. We registreren dit ook niet op medewerkersniveau, maar we kunnen wel een aantal bepalen. Dit is recent uitgevoerd en daaropvolgend zullen we nieuwe streefcijfers bepalen.
  • De laatste groep die we beter willen laten aansluiten zijn medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Beter passend vinden we de term ‘medewerkers met een fysieke of mentale uitdaging’, immers veel van hen werken al lang bij ons en is er niet per se sprake van afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-normering laat zien dat we reeds tot de 10% best presterende bedrijven behoren, maar het kan nog beter. Op sommige locaties, waaronder ook het hoofdkantoor, werken nog weinig collega’s uit deze doelgroep.

Acties voor een meer divers medewerkersbestand zijn reeds uitgezet. Bijvoorbeeld een meer inclusieve en objectieve wervings- en selectie stijl en een programma voor meer inclusieve cultuur (Gedragscode).

Veiligheid

De ambitie van Donker Groep is nul ongevallen. Hiervoor verschuiven we de aandacht voor veiligheid naar het continu bewust zijn van veilig gedrag. Dit levert goede resultaten op, want het aantal ongevallen met verzuim langer dan 2 dagen daalde in 2023 weer ten opzichte van het voorgaande jaar 2022.

Onderdeel*                                                         2023     2022     2021     2020

IF-frequentie (frequentiegraad)                           3,35      4,03      5,02      5,88

Aantal IF-gerelateerde arbeidsongevallen          5          6          8          10


De IF-frequentie voor 2023 bedraagt 3,35. Daarmee laat 2023 een daling zien van 17% ten opzichte van 2022. De dalende trend vanuit 2020 zet daarmee door in 2023.

In 2022 is de Donker Veilig app gelanceerd, met als doel de meldingsbereidheid te vergroten. Dit is goed gelukt en deze trend zet zich in positieve zin door.  Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 95 meer meldingen van onveilige situaties binnengekomen. Daarnaast zien we ook dat er vaker melding wordt gedaan van arbeidsongevallen, namelijk 10 meer ten opzichte van 2022. De constatering is niet dat er ook daadwerkelijk meer ongevallen hebben plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren. De meldgingsbereidheid daarentegen zien we in alle opzichten toenemen.

Om veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers en onderaannemers te vergroten is er ook in 2024 volop aandacht voor het ontwikkelen van specifieke programma’s op het gebied van houding en gedrag. Met de ingezette koers streeft Donker Groep ernaar om eind 2024 in het bezit te zijn van het Safety Culture Ladder certificaat Trede 3.

*  IF = Injury Frequency, ongevallen met verzuim langer dan 2 dagen.
** IF-frequentie = verhouding tussen het aantal dagen verzuim na ongeval versus het aantal gewerkte uren

Omhoog