3. Duurzaam en circulair

Door Tuin + Landschap zijn we uitgeroepen tot Duurzaamste hovenier voor de openbare ruimte van 2023. Vestiging Etten-Leur heeft afgelopen zomer de Groene Pluim voor duurzaam ondernemen ontvangen. Dit hebben we gedaan in 2023:

Onze duurzame impact in cijfers

Kernteam duurzaamheid

Natuurinclusief

Wij leveren een positieve bijdrage aan de biodiversiteit door tijdens ontwerp, aanleg en beheer de lokale ecologie als uitgangspunt te nemen. Dit doen wij zowel in stedelijk als landelijk gebied. Op deze manier draagt Donker Groep bij aan Sustainable Development Goal (SDG) 11 en 15. In 2023:

 • Hebben onze 5 NL Terreinlabel specialisten bij 30% van alle ontwerpen een NL Terreinlabel scan uitgevoerd (vorig jaar 25%).
 • Hebben we 8x de meetlat biodiversiteit ingezet om terreinen te beoordelen op biodiversiteit
 • Haalden we bij 99% van onze opdrachtgevers onkruid op een natuurlijke manier weg, zonder gebruik van chemische middelen.
 • Van het door ons gebruikte plantmateriaal Is 98% Planet Proof gecertificeerd.

Klimaatadaptatie

Het weer wordt steeds extremer in Nederland. Meer extreme droogte, hitte en wateroverlast. Donker Groep biedt een scala aan klimaatadaptieve maatregelen die helpen bij het omgaan met extreme weersomstandigheden. Hiermee draagt Donker Groep bij aan SDG 13 en 15.

In 2023 hebben we onze opdrachtgevers geholpen beter om te gaan met extreme weersomstandigheden door:

 • 55 basisschoolpleinen te vergroenen, daarbij ook 14 voedselbosjes aan te leggen (i.s.m. partner IVN Natuur educatie).
 • 3 middelbare schoolpleinen te vergroenen (i.s.m. partner Trees for all).
 • Partner te worden van MijnStadKlimaatbestendig, waarin we onze expertise op klimaatadaptatie breed beschikbaar stellen.

   

Circulair

De natuur is onze inspiratie, want daar gaat niets verloren. We ontwerpen vanuit wat er beschikbaar is, en onderhouden materialen voor de lange termijn zodat we uiteindelijk geen restafval overhouden. Onze grip op zowel ingaande als uitgaande materiaalstromen versterkt. Daarnaast verminderen we de hoeveelheid restafval en verbeteren we onze afvalscheiding. Hiermee draagt Donker Groep bij aan SDG 12. In 2023 hebben we onze grip op zowel ingaande als uitgaande materiaalstromen versterkt, door:


 • Vanaf 1 oktober j.l. enkel nog houtproducten uit verantwoord beheerde bosbeheer in te kopen (met keurmerk STIP®, FSC® of PEFC®).
 • Een nieuw ontwerp te starten vanuit wat er beschikbaar is. Op deze manier hebben we 2.405 ton aan betontegels en opsluitbanden weten te hergebruiken.
 • Materialen uit fossiele bronnen af te bouwen en steeds meer in te zetten op hernieuwbare en recyclebare materialen. Circa 58% van onze inkopen kwam in 2023 uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan houtproducten, substraten (zoals compost), natuurlijke valondergronden, en natuurlijk de beplanting.
 • Te blijven werken aan afval scheiden en beter recyclen van onze 16.500 ton reststromen, waarvan de bestemming als volgt:

  - 15% potentiële reststromen hergebruikt in nieuw ontwerp
  - 65% groene reststroom verwerkt tot compost
  - 5% reststromen ten behoeve van recycling
  - 12% biomassa ten behoeve van energieopwekking
  - 2% reststromen naar verbranding (met energieterugwinning).

4. CO2-uitstoot

In 2028 willen we de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering hebben gehalveerd t.o.v. 2020. Ons investeringsbeleid is hierbij de katalysator, omdat we met de aankoop van elektrisch materieel het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder reduceren. Voor onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn we beloond met de hoogste trede van de CO2-prestatieladder: trede 5. Op deze manier draagt Donker Groep bij aan SDG 13.

 • Scope 1 (eigen emissies): 4.284 ton CO2. Dat is 27% reductie t.o.v. ons benchmark jaar 2020, en mooi op weg om onze doelstelling van <3.000 ton CO2 in 2028 te behalen.
  - % elektrische handgereedschappen: 95%
  - % elektrisch materieel: 10%
  - % geel kenteken voertuigen: 84%
  - % grijs kenteken voertuigen: 20%
 • Scope 2: 0 ton CO2 door inkoop van CO2 gecompenseerde grijze stroom.
 • Scope 3: 14.001 ton CO2. We hebben nog te weinig grip op uitstoot in de keten. Door stijgende omzet zien we deze emissies ook nog stijgen. Hier moet de komende jaren meer focus op. Klik hier voor ons CO2 beleid en onze CO2 prestatieladder

Duurzaam en circulair

 

We willen mens en natuur met elkaar verbinden door als partner van de natuur een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat.

Hiermee oogsten we waarde en welzijn voor ons allemaal. Want wanneer wij goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur goed voor ons.

In lijn met deze missie heeft Donker Groep een duurzaamheid programma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn.

Onze carbon footprint
Onze carbon footprint
Omhoog