4. Stuur in handen

Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen ervoor dat Donker kan investeren in haar strategische pijlers, zodat we onze ‘groene’ ambities kunnen waarmaken. Over 2023 hebben we meer omzet gerealiseerd ten opzichte van 2022. Het resultaat voor belasting over 2023 blijft achter ten opzichte van 2022. In 2022 hadden we een eenmalig resultaat door de verkoop van ons pand in Tiel. Wanneer we het resultaat hiervoor corrigeren, dan is het operationele resultaat vergelijkbaar. Dit geldt logischerwijs dan ook voor de EBITDA.


Wanneer we de prestaties van Donker Holding BV over 2023 vergelijken met de resultaten over 2022, dan zien we dat de omzet over 2023 met ruim 7% is gegroeid ten opzichte van 2022. De inkoopwaarde bestaat uit werk derden en ingekochte materialen. De personeelskosten zijn 9% hoger dan in 2022. Onder personeelskosten valt zowel ons eigen personeel als het ingeleende personeel; beide groeiden door de CAO stijgingen in 2023 en daarnaast hadden we een hoger ziekteverzuim dan voorzien.

De afschrijvingen zijn in 2023 gestegen, gezien de in 2022 verantwoorde boekwinst op de verkoop van ons pand in Tiel. De overige bedrijfskosten bestaan uit huisvestingskosten, exploitatiekosten, autokosten, verkoopkosten en algemene lasten. De overige bedrijfskosten stegen met 5% ten opzichte van 2022 door inflatie en hoge huur- en energieprijzen.

Onze solvabiliteit is in 2023 ruim 5% hoger dan in 2022. Deze blijft ruim binnen de doelstelling die met externe stakeholders is afgesproken en is opgenomen in onze convenanten. Voor 2024 verwachten we, gezien de ingezette koers, een resultaatverbetering voort te zetten.


 

Omzetontwikkeling

De omzet groeide in 2023 naar € 120 miljoen. Alle omzetgroepen namen toe:

- Aangenomen werk aanleg (AWA)
- Groot onderhoud (GOH)
- Abonnementen onderhoud (ABO)
- Regieklussen (Regie)

In regie is deze omzetgroei voornamelijk te danken aan het vroeg startende winterseizoen en stormschade rond de zomer. In aangenomen werken zien we een toename in activiteiten bij meerdere klanten. Daarnaast worden we steeds vaker door de markt gevraagd voor complexere vraagstukken. Met onze omzetportefeuille zijn we optimistisch voor 2024!


Investeringen en desinvesteringen 2023/2024

Investeringen die we elk jaar doen zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor nieuwe machines. In 2023 liep ons leasecontract inzake handgereedschap af en hebben we ervoor gekozen om deze zelf aan te schaffen. De investering in uitbreiding van de productiefaciliteit voor substraten is het afgelopen jaar opgeleverd en in gebruik genomen. Met ingang van 1 januari 2024 is De Groenmakers B.V. uit Doetinchem overgenomen door Donker Groep. Een mooie kans om onze positie in de Achterhoek te verstevigen. Met deze overname verwelkomen we ongeveer 80 nieuwe collega’s.

Onze orderportefeuille is goed gevuld en door goed in te blijven spelen op de groene wensen van onze klanten verwachten we ook in 2024 de financiële doelstellingen te realiseren. Bij het bepalen van deze doelstellingen hebben we rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn om aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen en om onze eigen duurzame ambities waar te maken.


Risicomanagement

Op basis van het vastgestelde koersplan onderkent Donker Groep de volgende risicodomeinen:

  • Financieel: Financieel onvoldoende middelen als gevolg van gebeurtenissen die de voortgang en continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.
  • ICT: Niet beschikbaar en toegankelijk zijn van geautomatiseerde systeem en data zodanig dat bedrijfsvoering niet continu plaats kan vinden.
  • Product/Dienst: Niet leveren van de afgesproken kwaliteit van producten en diensten waardoor verlies van klanten, loyaliteit.
  • Veiligheid: Gevaar van medewerkers en omstanders door geheel aan incidenten, gedrag, cultuur en houding.
  • Organisatie: Niet adequate en geïmplementeerde (juridische) organisatiestructuren die aansluiten bij de normen en waarden van Donker Groep en aansluit op het koersplan.
  • Personeel: Niet beschikbaar hebben van voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel waardoor groei en beheersing van de organisatie en de kwaliteit van de producten en diensten in gevaar komen.
  • Markt: Niet op de hoogte zijn of inzicht hebben in de ontwikkelingen in de huidige en toekomstige markt, waardoor we nieuwe klanten niet bereiken en innovatie van producten en diensten achterlopen.
  • Projecten: Niet beheersen van juiste en uniforme procesgang in projecten waardoor kwaliteit en rendement niet optimaal zijn.

Om risicomanagement binnen onze organisatie te verankeren, is dit belegd bij de manager kwaliteit & risicomanagement (KRM). Hij is direct gepositioneerd onder de directeur financiën en organisatie. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s worden met procesindicatoren gevolgd door de proceseigenaren (de uitvoerenden). De afdeling KAM (kwaliteitsmanagement) ondersteunt de proceseigenaren met deze verantwoordelijkheid, onder meer met tools voor risicobeheersing. Daarnaast houdt de KAM-afdeling onafhankelijke audits om te toetsen of de afspraken over de belangrijkste geïdentificeerde risico’s worden nagekomen. Samen vormen dit onze three lines of defence.

Onder elk risicodomein zijn risicogroepen gedefinieerd en voor elke risicogroep is de hoogte van het risico bepaald op basis van een kans-effectanalyse. Voor de risicogroepen met het hoogste risicokenmerk zijn in overleg met de proceseigenaren actieplannen en beheermaatregelen bepaald. Alle processen voor het risicomanagement zijn centraal vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).


Governance

Met het in 2023 terugtreden van Anja Kanters uit de directie van Donker Groep breekt er een nieuwe periode aan voor de besturing van Donker Groep. We zijn in 2023 gestart met een Raad van Commissaris (RvC) in oprichting, waarbij onze opvatting is dat dit een juist orgaan is voor onze toekomstige structuur. Gedurende dit jaar kwamen we tot de conclusie, in samenspraak met de RVC i.o., dat onze eigenaarsvisie en besturingsmodel een uitgebreidere uitwerking vereisen. We hebben de samenwerking met de RVC i.o. in overleg beëindigd en starten met een nieuwe uitwerking onder begeleiding van een organisatie die ervaring heeft met de eigenheden van een familiebedrijf. We verwachten dit eind 2024 af te ronden om vervolgens te starten met de toekomstige structuur en het invullen van de posities in de RVC.Omhoog