Substraten voor groeiplaatsen onder verharding


Groeiplaatsen onder licht tot zwaar belastbare situaties hebben verschillende substraten nodig. Van belang is de juiste balans tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht). 

Groeiplaatsen onder verharding
Substraten voor fietspaden en trottoirs

Substraten voor fietspaden en trottoirs

Licht belastbaar

Onder licht belastbare verharding zoals voet- en fietspaden (zonder gladheidsbestrijding) is het van belang de opname van voedingsstoffen door bomen die in de buurt staan te waarborgen.
BVB Bomenzand is hiervoor een ideaal product. Het is een zeer hoekig, ééntoppig zand met een van nature lagere pH zonder ongewenste zouten. Door toevoeging van een voedingsgrond met de juiste pH en nutriënten wordt de groei van bomen en groen rondom fietspaden en trottoirs verzekerd.

Substraten voor woonwijk of parkeerplaats

Medium belastbaar

Een woonwijk met straten, parkeervakken en voet- en fietspaden is een gemiddeld belastbare situatie, waarbij nazakken door trillingen onwenselijk is. In deze situatie wordt het draagkrachtige UrbanSand 60-40 gebruikt als onderlaag, aangevuld met (verrijkt) UrbanSubstraat als toplaag.

Substraten voor woonwijk of parkeerplaats
Substraten voor stadscentrum of drukke wegen

Substraten voor stadscentrum of drukke weg

Zwaar belastbaar

Onder zwaar belastbare situaties verstaat men een druk gebied, zoals een parkeerplaats, doorgaande weg of locatie waar veel auto’s, bussen of vrachtwagens rijden. De ondergrond moet een groot draagvermogen hebben. Een product met de draagkracht vergelijkbaar met of hoger dan puinfundatie is BVB UrbanGranulaat.

Omhoog