Kwaliteit managementsysteem

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit managementsysteem

Ons kwaliteit managementsysteem (KMS) is een cyclisch proces is met als doel continue verbetering. De directie stelt een strategische planning op met daarin: de koers, pijlers, (hoofd)doelen, jaarplannen, uitgangspunten en strategische kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Naast de strategische planning zijn er jaarplannen voor commercie en realisatie met een jaarbudget. Deze jaarplannen zijn samen met de analyses van de meldingen, auditresultaten en (de voortgang van) de verbetermaatregelen de input voor de beoordeling van het KMS. Deze beoordeling is vervolgens weer de basis voor de volgende kwaliteitscyclus.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet. Een stevige uitspraak om de bewustwording en verantwoordelijkheid rondom veilig werken voor iedereen goed te benadrukken.

Onze ambitie

Niemand raakt gewond.

Onze missie

Samen scherp op veiligheid.

Onze visie

  • Niets wat wij doen is het waard om gewond te raken
  • Veilig werken maakt integraal onderdeel uit van het vakmanschap van onze mensen​
  • Veiligheid is voor ons een belangrijke voorwaarde voor succes
  • Onze werkwijze wordt gekenmerkt door; denken, delen, aanspreken, borgen = veilig​

Onze normen en waarden

  • Veiligheid is een permanente waarde en geen tijdelijke prioriteit
  • Veiligheid begint bij jezelf. Het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het bespreken van (on)veiligheid met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback en gaan we daar op respectvolle manier mee om.
  • We hebben de verantwoordelijkheid om onze veiligheid en die van anderen te beschermen en elkaar alert te maken en houden op risicovolle situaties.
  • We zorgen dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico's te beheersen en herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Onze houding ten opzichte van veiligheid is positief, opbouwend en met het oog op het goede. Echter bij schending van veiligheidsvoorschriften en -regels die wij met elkaar hebben afgesproken, zijn we scherp en attenderen we elkaar hier op.

Risico-management

Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Binnen het risicomanagement van Donker zijn de activiteiten en maatregelen gericht op het sturen en beheersen van risico’s. We maken hierbij gebruik van de systematiek van de three lines of defence.

 

Vanuit de vastgestelde criteria identificeren, analyseren en evalueren we risico’s. De criteria zijn een afspiegeling van en komen voort uit: de wet- en regelgeving, normen, klanteisen of zelf opgelegde eisen. Actualisatie geschiedt op basis van onder andere incidenten, klachten, verbetervoorstellen, evaluaties, audits, inspecties en controles. Om risicomanagement effectief te laten zijn, zorgen wij voor toepassing binnen de gehele organisatie en verbinden wij risicomanagement met onze doelen en KPI’s en is het een essentieel onderdeel van ons kwaliteit managementsysteem.

 

Binnen ons KMS hebben kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu een belangrijke plek. We werken vanuit een vastgesteld beleid en procedures om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en te bevorderen. Alle verklaringen, richtlijnen en formulieren zijn goed toegankelijk binnen ons KMS en tijdens overleg en toolboxmeetings worden de ervaringen gedeeld. Incidenten delen we onmiddellijk om ervan te leren.

Certificaten

Tot zover onze eigen ambities voor duurzaamheid. Onze opdrachtgevers drukken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid soms uit in de wens/eis om over bepaalde certificaten te beschikken. Deze passen prima binnen onze eigen ambities en daar voldoen we dan ook graag aan.

 

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Download hier het PSO(Prestatieladder Socialer Ondernemen)-keurmerk.

 

CO2-prestatieladder

Medio 2014 is Donker gestart met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Onze opdrachtgevers kunnen zo samenwerken met een groenorganisatie die onafhankelijk MVO-gecertificeerd is.
Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl

 

Donker is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

 

Bekijk hier ons Energiemanagement Plan van Aanpak 2020-2021
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2017
Download hier de CO2-emissie van 2017
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2018
Download hier de CO2-emissie van 2018
Download hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2019
Download hier de CO2-emissie van 2019
Download
hier de CO2-emissie van 1e halfjaar 2020
Lees hier over onze nieuwe Energiemanagementvisie 2022


Donker is partner van NL Greenlabel

NL Greenlabel werkt aan het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving. NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. Producten en materialen, planten en projectplannen worden beoordeeld op duurzaamheid. We verbinden omwonenden, overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers. Kernwaarden zijn: integer, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden en betrokken. Donker participeert door in 2022 minimaal 10% C02-uitstoot te reduceren ten opzichte van 2017.

 

Donker neemt deel aan de Stichting Nederland CO2 Neutraal

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Doelstelling van Donker in deze stichting is in 2022 10% CO2 te reduceren ten opzichte van 2017.

 

Donker is actief lid van initiatief Circulair Friesland.

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Volg ons